HOUSE SYSTEM

HOUSE SYSTEM

SUBHASH HOUSE

KAVYA GAUR (XI-A)
KAVYA GAUR (XI-A)
Head girl
RISHU KUMAR SINGH DIWAKAR(XI-A)
RISHU KUMAR SINGH DIWAKAR(XI-A)
HEAD BOY
PATEL HOUSE

SAKSHI YADAV (XI-A)
SAKSHI YADAV (XI-A)
Head girl
VANSH SHARMA ( XI-A)
VANSH SHARMA ( XI-A)
HEAD BOY
NEHRU HOUSE

NANDINI RAGHAV (XI-A)
NANDINI RAGHAV (XI-A)
Head girl
AMAN GAUR (XI-A)
AMAN GAUR (XI-A)
HEAD BOY
Gandhi House

DeepaliDeshwal (XI-A)
DeepaliDeshwal (XI-A)
Head girl
YASH NIWAS (XI-A)
YASH NIWAS (XI-A)
HEAD BOY